MENÜPONTOK
• Kezdőlap • Bemutatkozás • Nyitvatartás • Elérhetőségek • EUB utasbiztosítás • Utazások, nyaralás Zala megyei indulással • BELFÖLDI BUSZOS KIRÁNDULÁSOK • BELFÖLDI SZÁLLÁS AJÁNLATAINK • SÍUTAK • NYARALÁS - ELŐFOGLALÁSI AKCIÓK! • EGZOTIKUS UTAZÁSOK KEDVEZŐ ÁRON - ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ • 2 hetes tengerparti nyaralás repülővel • Csoportos hajóutak magyar idegenvezetővel • Csoportos körutazás - szervezett utazások • Adventi buszos utak • Szilveszteri repülős utak • Szilveszteri buszos utak • Egyéni vagy csoportos városlátogatás repülővel • AUTÓBUSZOS,HELYI INDULÁSÚ KÖRUTAZÁSOK • Kalandnyaralás és kalandtúrák • VELENCEI KARNEVÁL • AFRIKAI UTAZÁS - Kenya szafari last minute • Disneyland Párizs csoportosan magyar idegenvezetővel! • NYARALÁS MEDENCÉS APARTMANOKBAN • Fly and Drive körutazás Amerikában • Fociutak Repülővel • LAST MINUTE UTAZÁSOK - LAST MINUTE NYARALÁS • Utazások 2022 - nyaralás 2022 • GYERE ZALÁBA • Ajándékutalvány • Biztosítás • Hasznos linkek • Adatkezelési tájékoztató • Nyitvatartás • Buszjegy értékesítés
Kérjük adja meg e-mail címét
Utazás módja*
Régió
Indulási dátum
Szállás típusa
Ország*
Város
Rugalmasság
Ellátás
Ár (tól-ig)
Rendezés
Keresés szóra, kifejezésre
A *-al jelölt mezők kiválasztása kötelező!
Utazás módja*
Régió
Indulási dátum
Keresés szóra, kifejezésre
Ország*
Táv Bp-től
Síterep
Ellátás
Sípályák hossza
Keresés szóra, kifejezésre
A *-al jelölt mezők kiválasztása kötelező!
Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Letöltés pdf-ben (Adobe Acrobat Reader)>>


1.Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Nyakas & Társai Tours Idegenforgalmi,Kereskedelmi Bt.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 20-06-032073

Adatkezelő székhelye: 8900 Zalaegerszeg,Tompa M.u.5

Adatkezelő weboldala: www.nyakastours.hu

Adatkezelő képviselője: Nyakas József

Nyakas & Társai Tours Idegenforgalmi, Kereskedelmi Bt. (Utazási Iroda) online és offline értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait , kizárólag a megrendelések teljesítése céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében.

Csak olyan személyes adatokat kezel,amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen , és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél ( megrendelés) megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Nyakas Tours ( Továbbiakban: Utazási Iroda) Internetes hírlevelére, az utazási ajánlatokra való jelentkezés során ,a regisztrálásra adatokat kér be a szolgáltatásokat igénybe venni kívánó magánszemélyektől.

Ezek az adatok az utazási szolgáltatás megrendelésekor:

Megrendelő és az utasok nevei ,

Születési időpontok,

Állampolgárság,

Megrendelő(k) elérhetőségi telefonszáma,

E-mail címe,

Számlázási címe,

Útlevélszámok, Útlevelek érvényességi ideje, Kiállító ország.

Az adatok megismerésére jogosult -lehetséges-adatkezelők:

Tájékoztatjuk megrendelőinket, hogy az Utazási Iroda , mint Utazásközvetítőnél

megrendelt szolgáltatások megrendelése illetve igénybe vétele esetén személyes

adataik továbbításra kerülnek a szerződés teljesítésében közreműködő- a szolgáltatás

megrendelésénél megjelölt- szolgáltatók részére ( Így: Utazásszervező,Szálloda,

közreműködő légitársaság, közlekedési szolgáltató, a megrendelő által megkötött

biztosítás biztosítótársasága, a megrendelő által megrendelt egyéb szolgáltatást

nyújtó szolgáltató felé.

2.Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. január 1-től visszavonásig tart.

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező

fogalom magyarázatoknak.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van

lehetőség.

A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén törvény rendelkezése.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.

Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (írásban) igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítésé ért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

3.Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak

helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését

"nyakastours.zala@t-online.hu" email címen.

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy

rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól

és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától

számított legkésőbb 25 napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra,

amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat

bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében

meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.


3.2.Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás megalapozott, a Társaság az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt a Társaság elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.


3.3.Zárolás

A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információ k alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

3.4.Törlés

A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll a Társaság rendelkezésére. A Társaság a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


4.A Kezelt személyes adatok köre

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen):

Név”

E-mail"

5.Az adatkezelés időtartama:

A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

6.Adattovábbítás külföldre:

Nem történik adattovábbítás.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható
NYILATKOZAT

Alulírott

neve: …………………………………

lakcíme: …………………………………

A Nyakas & Társai Tours Utazási Iroda (Zalaegerszeg,Tompa M.u.5).Adatvédelmi tájékoztatóját megismertem, a fenti tájékoztatást tudomásul veszem, az adatkezeléshez hozzájárulok.

Dátum: …………………………………

…………………………………

aláírás
© 2014 Travelmax
POWERED BY: